python django入门级博客项目源码 Python
管理员组 wintop 发表于 2019-08-17 08:14:52 83

需要积分
5
文件大小
12.666 KB
创建时间
2019-08-17
文件类型
rar
主关键词
django博客源码,django+mysql
python django + mysql 开发的入门级博客项目,用于学习,包含complist.txt组件列表,直接pip install -r complist.txt即可安装该项目需要的组件。 该项目包含管理端的开发,持久化相关方法学习,admin管理端的二次开发等
最新回复 (0)